Historik

Byggnadsingenjören C. Axel Adling, född i Prästarby på den gård hans far arrenderade av de Geerska fideikommisset, fick 1924 tillfälle att friköpa arrendegården, där han och hans familj kom att tillbringa det mesta av sin fritid. Tidigt intresserad av hembygdsvård började han samla gamla föremål från bygden. Samtidigt fick tanken på att bilda en hembygdsförening stöd av några gamla vänner i Tegelsmora, Samuel Sellin, Knut Sandin och John Södergren. Vid en sammankomst med dessa tre herrar och nämndemannen Karl Andersson den 21 juli 1929 beslutades att bilda Tegelsmora Hembygdsförening. En bodlänga på Adlings gård uppläts för samlingarna och redan den 25 augusti arrangerades en sommarfest då det nyinrättade hembygdsmuseet invigdes. Gäst och föredragshållare var fil.dr. Ernst Klein från Nordiska Museet.

Den lilla bodlängan där föremålen exponerades visade sig med tiden otillräcklig. När föreningen i början av 1950-talet erbjöds att få disponera den gamla klockargården vid Tegelsmora kyrka, mottogs detta med tacksamhet. Den 22 juli 1951 flyttades och kompletterades samlingarna med bistånd av intendenten Nils Ålenius från länsmuseet i Uppsala.

Den nya Hembygdsgården med museum invigdes den 31 maj -53 av landshövding Georg Andrén i närvaro av Upplands Fornminnesförening som denna dag förlagt sin sommarutflykt till Tegelsmora.

Genom flyttningen till Klockargården kom Hembygdsgården att införlivas i den genuina miljön kring Tegelsmora kyrka, en av de bäst bevarade landsortskyrkorna i Uppland från sengotisk tid. Kyrkans mindre klocka, från 1200-talet, är den äldsta i bruk varande kyrkklockan i Uppland.

Invid vägen mellan kyrkan och hembygdsgården finns sedan 1992 Ingvar Jörpelands staty av riksspelmannen Eric Sahlström. Intiativet till statyn togs av den minnesfond som bildades efter Sahlströms död 1986. I egenskap av stiftelsebildare har Tegelsmora Hembygdsförening två representanter i minnesfondens styrelse.

Källförteckning:
Tegelsmora Hembygdsförening, Historik 1929 – 1979
Nils Sundquist, Tegelsmora Kyrka , Ågerups 1990
Foto:
--- (övre), Esbjörn Hogmark (nedre v. o h.)